नगर पालिका परिषद् शामली मुज़फ्फरनगर

सम्पर्क सूचना


क्रमसं0 नाम दूरभाष / ई मेल
1 श्री अरविन्द कुमार संगल

( अध्यक्ष )
-
2

श्री रामेन्द्र सिंह

( अधिषासी अधिकारी )

9628949402 , 01398-250049 / nppshamli@gmail.com
3

नगर पालिका कार्यालय

फैक्स: 01398-250054

श्री अरविन्द कुमार संगल

( अध्यक्ष )

श्री रामेन्द्र सिंह

( अधिषासी अधिकारी )

News and Updates